Bygga nytt, ändra eller riva

Ska du bygga nytt, bygga till eller förändra en byggnad? Då behöver du oftast ett bygglov. I vissa fall räcker det med en anmälan om byggåtgärd.

Ta först reda på om du behöver bygglov eller om det räcker att göra en anmälan. Det vanligaste är att det behövs bygglov.

Bygga nytt

För att få uppföra en ny byggnad behöver du för det mesta bygglov men det finns vissa undantag. Är du osäker på vad som räknas som byggnad, kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bygga till

Tillbyggnad kräver också bygglov. Hit räknas allt som ökar en byggnads volym, oavsett i vilken riktning detta sker. Gräva ut och göra en källare är därmed bygglovspliktigt, liksom att glasa in en balkong eller en takkupa.

Ändra en byggnads användning

Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver bygglov, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder. Förändringen måste vara väsentlig, till exempel från garage till lager, från bostad till kontor, eller från fabrik till butik. Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning.

Ändra en byggnads utseende

Om byggnaden finns inom ett område med detaljplan krävs bygglov för att:

  • ändra utseende på byggnaden genom att måla om den i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket
  • göra ändringar som avsevärt påverkar utseendet, till exempel att byta eller ta upp ett fönster i fasaden
  • sätta upp en skylt eller ljusanordning eller väsentligt ändra sådana
  • installera solenergianläggningar