• VARNING KLASS 1 SNÖFALL
  Tidvis ymnigt snöfall gör att SMHI nu går ut med en klass 1-varning i Norrbottens läns kustland.

/

Du är här:

Föreningsbidrag

Haparanda stad ger stöd och bidrag till det lokala föreningslivet.

----------------------------

Åtgärder för föreningslivet med anledning av corona-pandemin

 1. Under hela 2020 kommer inte hyra för anläggningar eller kansli-lokaler att faktureras. Föreningarna har möjlighet att antingen fakturera kommunen för redan betalda hyror 2020 eller alternativt ha inbetalningarna tillgodo som sedan avräknas från 2021 års hyror.
 2. LOK stödet som utbetalas i maj 2021 och avser 2020 kommer att frysas på 2019 års nivå, detta förutsatt att aktiviteterna för 2020 är lägre än 2019. Är aktiviteterna fler 2020 än 2019 kommer det högre beloppet att utbetalas. Föreningarna har även möjlighet att under hösten 2020 ansöka om förskott på utbetalningen som sker i maj 2021.

Läs mer om hur Haparanda stad hanterar coronapandemin

----------------------------

Ideella föreningar och organisationer som har verksamhet i Haparanda kommun kan söka olika föreningsbidrag för sin föreningsverksamhet. En del av stöden är verksamhetsstöd till föreningslivet medan andra stöd ges till projekt som genomförs under en begränsad tidsperiod. 

Stöd inom idrott och fritid

Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, är avsett att stödja föreningars verksamhet för medlemmar i åldrarna 5-19 år. Förening kan söka LOK-stöd för sammankomster med minst tre deltagare i ålder 5-19 år. Sammankomsten ska pågå minst 60 minuter och ska vara beslutad av föreningen. Medlem som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara räkna en av dessa sammankomster (ett deltagartillfälle per medlem och dag). Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Rapporteringsblanketten inlämnas senast den 31 mars året efter verksamhetsåret.

Stödet regleras varje år utifrån det totala antalet ansökningar och kommunens årliga budget. Det innebär att stödet per deltagartillfälle kan variera från år till år.

Föreningar som sökt och fått beviljat lokalt aktivitetsstöd kan ansöka om lokal- och anläggningsbidrag. Som villkor för bidrag gäller att idrotts-eller fritidsanläggningen inte sköts eller underhålls av kommunen och att anläggningen upplåts till föreningar avgiftsfritt. Anläggningen skall skötas på ett fackmässigt sätt.

Startbidrag

Startbidrag utgår med 1 000 kronor. Nystartad förening skall inkomma med protokollsutdrag utvisande att föreningen startat på sedvanligt sätt samt en verksamhetsplan.

Bidrag till motionsverksamhet

Bidraget utgör ett blockanslag till Haparanda Korpidrottsförbund.

 • Föreningen/organisationen har minst 10 registrerade medlemmar i åldern 5-19 år och är uppbygd och fungerar enligt vedertagna demokratiska principer.
 • Föreningen/organisationen är inriktad på fritidsverksamhet för barn/ungdom (5-19 år)
 • Föreningen/organisationen arbetar efter antagna stadgar
 • Följande uppgifter varje år lämnas till barn-och ungdomsförvaltningen: verksamhetsberättelse, kassatablå, revisionsberättelse för föregående år inlämnas varje år 31 mars.

Stöd inom kultur

Bidrag kan sökas för enstaka kulturella arrangemang och produktioner inför det kommande året. I ansökan som bidrag beskrivs de planerade aktiviteterna så noggrant som möjligt, Dessa genomförda arrangemang och eventuella ändringar redovisas sedan i verksamhetsberättelsen. Som riktlinjer för bidragsgivningen skall gälla: - att arrangemangen är offentliga - att allmänheten informeras - att bidrag inte beviljas till arrangemang som producerats i kommersiellt syfte.

 • Ansökan om bidrag skall lämnas senast den 31 mars. Ansökan skall innehålla en så noggrann redovisning som möjligt av planerade aktiviteter samt kostnader och intäkter i samband med dem. Till ansökan om bidrag skall bifogas föreningens verksamhets- och redovisningshandlingar.
 • Föreningar som använder bidrag mot dessa regler intentioner, kan bli återbetalningskyldiga.

Särskilda bidrag

Syftet med stimulansbidraget är att skapa förutsättningar för aktiviteter som stöttar flickors och kvinnors idrottande. Föreningen får bidrag för:

 • Insatser som leder till ett jämställt idrottande. Med detta menas i stort sett alla insatser som gynnar flickors och kvinnors idrottande. Undantaget är ekonomiskt vinstgivande projekt, aktiviteter eller arrangemang.
 • Bidrag kan till exempel sökas för utbildning i föreningens regi eller i samarbete med annan aktör.
 • Bidrag kan till exempel också sökas till riktade aktiviteter i syfte att attrahera flickor eller kvinnor till föreningen.

Ansökan kan göras löpande under året. Nämnden beslutar vid sina sammanträden i december och juni.

Bidraget kan sökas av föreningar och andra sammanslutningar som har sin hemvist i Haparanda. Bidraget kan inte sökas av politiska partier, religiösa samfund, välgörenhetsorganisationer eller studieförbund.

Stödet ska användas som medfinansiering för att skapa kreativa evenemang i Haparanda. Målet är att stärka bilden av kommunen som besöksort och som en plats för boende, studier och arbete.

 • Organisationer, föreningar eller företag kan söka evenemangsstöd.
 • Det ska handla om nya eller etablerade evenemang som vänder sig till invånare och/eller besökare.
 • Stödet är inte sökbart för kommunala verksamheter.
 • Haparanda stads logga användas i all marknadsföring.

Du söker via mail: komunen@haparanda.se. Beskriv evenemanget och upprätta en budget. Övrig medfinansiering och förväntade intäkter ska framgå av budgeten.

Ansökningar tas emot löpande.

En utvärdering och ekonomisk uppföljning lämnas till kommunen efter evenemangets genomförande. Om stödet inte nyttjas fullt ut så gäller återbetalningsplikt.

Bidraget avser att ekonomiskt stödja förbättringar, upprustningar och
standardförhöjande åtgärder i allmänna samlingslokaler.

Samtliga av de föreningsägda lokalerna som uppbär driftsbidrag har möjlighet att ansöka om kommunalt bidrag för investeringar i fastigheten. I första hand ska kommunalt stöd sökas som medfinansiering i samband med att stöd söks från Boverket, Länsstyrelsen eller övriga projekt som kräver offentlig medfinansiering.

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

 • Lokalens användning och föreningslivet på orten.
 • Översiktlig åtgärdsbeskrivning med tidsplan.
 • Kostnadssammanställning.
 • Finansieringsplan.
 • Hur föreningen jobbar med jämställdhetsskapande åtgärder och hur investeringen syftar till att utveckla barn- och ungdomars verksamhet.

Ansökan kan lämnas in löpande under året.

Vid behov av att prioritera mellan flera ansökningar ska det kommunala investeringsbidraget i första hand tilldelas investeringar som främjar:

 • Miljöförbättring och energieffektivitet.
 • Ökat nyttjande av och tillgänglighet till anläggningen.
 • Föreningens möjlighet till utveckling av barn och ungdomars verksamhet.
 • Jämställdhetsskapande åtgärder.

Föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning, till äldre personer, samt verksamhet för barn och unga och familjer kan söka föreningsbidrag inom socialtjänstens område.

 • Föreningen/organisationen har minst 10 registrerade medlemmar,
 • är ansluten till godkänd riks- och/eller distriktsorganisation för funktionshindrade/äldre/barn och unga inom Stöd och Omsorg och/eller Socialomsorg.

Sista ansökningsdag för grundbidrag och verksamhetsbidrag är den 30 april. Startbidrag för nybildade föreningar kan sökas kontinuerligt under året. Det sökta beloppet ska klart framgå av ansökan.

Kontakta oss

Föreningsliv och fritid

Paula Pietinhuhta, kultur- och fritidschef
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: paula.pietinhuhta@haparanda.se

Richard Jonsson, föreningsstrateg
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: richard.jonsson@haparanda.se

Senast uppdaterad: