/

Du är här:

Om personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter.

En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person.

Följande är exempel på personuppgifter:

Haparanda stad samlar in och lagrar information när du exempelvis skickar in en ansökan eller gör en anmälan. I samband med att du gör din ansökan/anmälan framgår det hur dina personuppgifter behandlas.

Begreppet "behandling av personuppgifter" omfattar alla olika åtgärder, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter

Haparanda stad behandlar personuppgifter när det måste göras enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses (exempelvis för att kunna ge dig bättre service). I samband med insamlingen informeras du om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar.

Det finns sex rättsliga grunder för att få behandla personuppgifter:

 • Samtycke
 • Avtal
 • Intresseavvägning
 • Rättslig förpliktelse
 • Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse
 • Grundläggande intresse

Dina rättigheter

Haparanda stad arbetar för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

Det varierar från fall till fall hur uppgifter hålls uppdaterade. Exempelvis kan den registrerade uppdatera vissa uppgifter själv via olika system medan andra uppgifter hanteras av Karlskrona kommun eller hämtas in från andra myndigheter.

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter
 • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter
 • Begära dataportabilitet
 • När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Haparanda stad, fyll i blanketten begäran om registerutdrag och skicka till oss.

Begäran om registerutdrag (pdf) Pdf, 161.8 kB.
Begäran om registerutdrag för barn (pdf) Pdf, 180.7 kB.

 1. Fyll i blanketten för begäran om registerutdrag.
 2. Mejla eller posta blanketten till oss.

kommunen@haparanda.se
Haparanda stad, 953 85 Haparanda

På integritetsskyddsmyndigheten webbplats kan du läsa om dina rättigheter när det handlar om dina personuppgifter. Länk till annan webbplats.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Om du vill utföra en tjänst som kräver inloggning eller identifiering kan du inte vara anonym eller ha skyddad identitet. I och med att du identifierar dig vet ju systemet att det är du. I de fallen är det bättre att du vänder dig personligen till den som utför tjänsten. Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och blir en offentlig handling.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Twitter, för att komma i kontakt med Haparanda stad, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till en organisation utanför kommunen (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig eller sekretesskyddad information till oss via sociala medier.

Personuppgiftsansvarig

Det är nämnden eller styrelsen i den förvaltning eller det bolag i kommunen som hanterar dina personuppgifter som är personuppgiftsansvarig. Det innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta Haparanda stads kreception, se kontaktuppgifter nederst på den här sidan.

Dataskyddsombud

I Haparanda stad arbetar ett dataskyddsombud med att ge råd till verksamheterna och se till att reglerna om personuppgiftsbehandling följs. Ombudet finns även till för frågor från privatpersoner och Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.

Du når dataskyddsombudet på e-post: dataskyddsombud@haparanda.se

Mer om dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, DSF eller annan lag.

Läs mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: