/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Förändrade förutsättningar påverkar samarbetet gällande Språkskolan

Språkskolans skylt. Foto: Haparanda stad

Foto: Haparanda stad

Under fredagen konstaterade kommunstyrelserna i Torneå och Haparanda att förutsättningarna för att bedriva Språkskolan har förändrats i så betydande omfattning att samarbetet inte kan fortsätta i dess nuvarande form.

Haparanda och Torneå har under en lång tid präglats av tätt samarbete, inte minst inom skola och utbildning. Dels kan barn och unga i båda kommunerna välja skola i respektive land, dels finns sedan 1989 ett samarbete inom ramen för konceptet Språkskolan.

Bakgrund

Både Haparanda och Torneå har en tydlig trend med ett minskande elevunderlag vilket medfört utmaningar för skolstrukturen i respektive stad. De minskade barnkullarna i både Haparanda och Torneå innebär att det totala elevunderlaget minskar snabbt, vilket också märkts på Språkskolan där det blivit allt svårare att attrahera elever - från framför allt Torneå.

Ändrade förutsättningar

Frågan om Språkskolan har varit en stående punkt när städerna haft
gemensamma kommunstyrelsemöten. I maj 2022 enades städernas styrelser om att skolans koncept behövde ses över. Städernas förvaltningsledningar under hösten arbetat för att utveckla och klargöra förutsättningar för ett helt nytt koncept inom ramen för Språkskolans verksamhet. Även föräldrar, elever, lärare och andra berörda har under hösten deltagit i workshops med målsättningen att identifiera möjligheter till ett Språkskolan 2.0. På fredagens gemensamma kommunstyrelsemöte presenterades resultatet av det konceptarbete som genomförts. Slutsatsen från redovisningen var att många goda uppslag för skolutveckling kunnat identifieras, men att en tillräckligt stor inriktningsförändring mot en tydligare internationell inriktning inte kunnat definieras till den grad som majmötet bedömde vara nödvändigt.
Givet ovanstående kom parterna vid mötet överens om att inte förlänga samarbetsavtalet
avseende Språkskolan

Mer information:

Ilkka Halmkrona, Bildningsdirektör, fostran och undervisning, Torneå stad
E-post: ilkka.halmkrona@tornio.fi
Tel: +358 50 591 5142

Arja Matinviita, förvaltningschef, barn- och ungdomsförvaltningen, Haparanda stad
E-post: Arja.martinviita@haparanda.se
Tel: +46 922 260 00

Fråga: Jag bor i Haparanda och mitt barn går i Språkskolan. Vad händer nu?

Svar: Om du bor i Haparanda har ditt barn möjlighet att fortsätta på Språkskolan som vanligt.

Fråga: Jag bor i Torneå och mitt barn går i Språkskolan. Vad händer nu?

Svar: Undervisningen för finska elever fortsätter normalt under våren 2023. Det kommer dock inte att vara möjligt för nya elever från Torneå att söka till Språkskolan.

Fråga: Kan mitt barn gå färdigt grundskolan i Språkskolan?

Svar: Ditt barn kan gå färdigt grundskolan med Språkskolans läroplan. Du kan också välja att byta skola till en annan av kommunens grundskolor. Eleverna från Torneå kan också gå färdigt grundskolan i Haparanda eller söka sig till sin egen närskola i Torneå.

Fråga: Kommer mina barn att få gå kvar?

Svar: De barn som hunnit börja på Språkskolan kommer att kunna gå klart sin utbildning. Eleverna från Torneå kan fortsätta i Språkskolan om de vill. Det ska ännu utredas hur undervisningen ordnas i praktiken.

Fråga: Måste jag göra något?

Svar: Om du inte vill att ditt barn ska byta skola, så behöver du inte göra något. Om du bor i Torneå och vill att ditt barn fortsätter grundskolan i Torneå från 2023–2024, kontakta Torneå stad/skolförvaltningen, tel (00385) 016 432 11

Fråga: Är det inte längre viktigt att våra barn lära sig både finska och svenska?

Svar: Torneå och Haparanda är gränsstäder och många av oss har både släktingar och vänner på båda sidor om gränsen. Det kommer fortsatt att vara viktigt att vi tar till oss och anammar varandras språk och kultur. Städerna kommer att söka nya samarbeten för att tillgängliggöra möjligheter till gränsöverskridande samverkan och samarbeten, också inom utbildningen.

Fråga: Språkskolan har funnits i 30 år. Varför läggs den ner nu?

Svar: Språkskolan har av föräldrar och elever på båda sidor om gränsen varit en uppskattad skola. Samtidigt har Språkskolan under lång tid haft en utmaning i att attrahera tillräckligt elevunderlag framför allt från Torneå, men även Haparanda har sett ett minskat intresse trots att skolan är en del av vår skolstruktur.

Språkskolan har från start varit ett samarbete och för att ett samarbete ska fungera behöver det vara fruktbart och relevant för båda parterna. I och med att elevantalet inte har nått upp till den nivå som behövs så faller också en viktig förutsättning för samarbetet och i dagsläget är elevantalet på så låga nivåer att det inte längre är hållbart.

Fråga: Vad händer med samarbetet mellan städerna nu?

Svar: Städerna fortsätter och stärker sitt samarbete inom flera områden, däribland inom utbildning och skola. Utöver Språkskolan finns idag ett unikt grundavtal som ger elever i båda städerna möjlighet att välja skola i den stad man vill. I sådant fall får man ta del av den kommunala skolan med den läroplan som gäller där.

Fråga: Ni skulle ju starta en internationell skola. Varför blir inte det av?

Svar: Det arbete som gjorts under hösten visar att utveckling av konceptet mot internationell läroplan bedöms ta för mycket resurser i anspråk. Bedömningen som görs i det här läget är att förutsättningarna för att gemensamt genomföra ett sådant arbete inte föreligger.

Fråga: Jag är lärare på Språkskolan. Vad händer med mig?

Svar: Du har din anställning på Haparanda stad. Skolan fortsätter sin verksamhet, så du har kvar din ordinarie anställning.

Fråga: Blir det några förändringar för eleverna gällande språkundervisningen i det finska språket?

Svar: Språkskolans nuvarande läroplan är fortfarande aktuell för eleverna som inte påverkas av förändringen gällande samarbetet.

Fråga: Kan eleverna från Torneå fortfarande studera på finska i Språkskolan?

Svar: Eleverna från Torneå kan fortsätta i Språkskolan om de vill. Det ska ännu utredas i praktiken. Det blir klart innan början av januari och alla elever och föräldrar informeras.

Kielikoulu-yhteistyö on päättymässä muuttuneiden toimintaedellytysten vuoksi

Tornion ja Haaparannan kaupunginhallitukset totesivat perjantaina, että edellytykset Kielikoulun toiminnan jatkamiseksi ovat muuttuneet niin merkittävästi, että Kielikoulu-yhteistyö ei voi enää jatkua nykyisessä muodossaan.

Tornio ja Haaparanta ovat tehneet koulutusta ja kouluja koskevaa tiivistä
rajayhteistyötä pitkään. Torniolais- ja haaparantalaislapset ovat esimerkiksi voineet
vapaasti valita peruskoulun kummasta tahansa kaupungista. Myös kaupunkien
yhteinen Kielikoulu on toiminut vuodesta 1989 alkaen.

Oppilasmäärät ovat laskeneet viime vuosina sekä Torniossa että Haaparannalla, minkä
vuoksi kummassakin kaupungissa on paineita tarkastella ja tiivistää kouluverkkoa.
Ennusteiden mukaan lasten määrä sekä Torniossa että Haaparannalla vähenee
edelleen nopeasti. Tämä näkyy myös Kielikoulussa, johon on ollut yhä vaikeampi
houkutella oppilaita etenkin Torniosta.

Suunnitelma koulun kansainvälistymisestä ei täyttänyt tavoitteita

Kielikoulun tulevaisuus on ollut Tornion ja Haaparannan kaupunginhallitusten
asialistalla pysyvänä kohtana jo pitkään. Toukokuussa kaupunginhallitukset totesivat,
että Kielikoulun toimintamallia on aika tarkastella perusteellisesti.
Kielikoulun toimintaedellytyksiä onkin selvitetty syksyn mittaan palvelumuotoiluun
keskittyneen yrityksen Arctic Factoryn vetämänä. Erilaisiin työpajoihin on
osallistunut syksyn aikana niin koulun oppilaita ja vanhempia, henkilökuntaa kuin
luottamushenkilöitä kummastakin kaupungista. Tavoitteena on ollut selvittää, olisiko
Kielikoululle mahdollista kehittää kokonaan uusi toimintamalli, Kielikoulu 2.0.
Vastavalmistuneen selvityksen tuloksia esiteltiin Tornion ja Haaparannan
kaupunginhallitusten yhteisessä kokouksessa perjantaina 25. marraskuuta.
Keskustelussa todettiin, että selvitys nostaa esiin monia hyviä ehdotuksia koulun
kehittämiseksi. Selvitys ei kuitenkaan vastannut siihen, kuinka Kielikoulusta
voitaisiin kehittää aidosti kansainvälinen koulu, kuten kaupunginhallitukset
toukokuussa katsoivat tarpeelliseksi.
Näin perustellen osapuolet totesivat, että Kielikoulu-sopimusta ei enää jatkettaisi.

Käytännön järjestelyjä torniolaisoppilaiden osalta ryhdytään selvittämään

Käytännössä Kielikoulu-sopimuksen päättäminen tarkoittaa, että torniolaislapset eivät
voi lukuvuodesta 2023-2024 alkaen enää hakea Kielikoulun torniolaisluokille eikä
uusia suomenkielisiä luokkia enää aloiteta.
Torniolaislapset voivat käydä peruskoulunsa loppuun Haaparannalla, mikäli niin
haluavat. Se ei kuitenkaan enää tapahdu erityisen Kielikoulu-sopimuksen puitteissa.
Sen sijaan ensi syksystä lähtien sovelletaan kaupunkien välistä sopimusta
oppilasvaihdosta. Sen mukaan peruskoulun voi valita jatkossakin vapaasti myös
naapurikaupungista. Opetus perustuu tällöin kyseisen maan voimassa olevaan
opetussuunnitelmaan.
Käytännön järjestelyjä Kielikoulun nykyisten torniolaisoppilaiden osalta selvitetään
parhaillaan ja asiasta tiedotetaan lisää mahdollisimman pian.
Torniolaislapset voivat ensi syksystä alkaen jatkaa peruskoulua myös omissa
lähikouluissaan Torniossa.
Haaparantalaislasten osalta muutoksia ei tule, sillä Kielikoulu jatkaa toimintaa osana
Haaparannan kouluverkkoa.
Viime kädessä viralliset päätökset Kielikoulu-yhteistyön tulevaisuudesta tehdään
Tornion ja Haaparannan kaupunginvaltuustoissa aikaisintaan tammikuussa.

Lisätietoja:
Ilkka Halmkrona, sivistystoimenjohtaja, Tornion kaupunki
Sähköposti: ilkka.halmkrona@tornio.fi
puh. +358 50 591 5142

Arja Martinviita, toimialajohtaja, lasten ja nuorten palvelut, Haaparannan kunta
Sähköposti: arja.martinviita@haparanda.se
Puh. +46 922 260 00

Kysymys: Asun Torniossa ja lapseni käy Kielikoulua. Mitä nyt tapahtuu?

Vastaus: Torniolaislapset voivat jatkaa opiskelua Kielikoulussa, mikäli niin haluavat. Selvitettävänä on vielä, miten torniolaislasten opetus käytännössä järjestetään. Asia selvitetään tammikuun alkuun mennessä ja siitä tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Uusia torniolaisluokkia Kielikouluun ei oteta. Opetus Kielikoulussa jatkuu normaalisti kevään 2023 ajan.

Kysymys: Asun Haaparannalla ja lapseni käy Kielikoulua. Mitä nyt tapahtuu?

Vastaus: Jos asut Haaparannalla, lapsesi voi jatkaa Kielikoulussa kuten tähänkin asti.

Kysymys: Voiko lapseni käydä peruskoulunsa loppuun Kielikoulussa?

Vastaus: Haaparannalla asuva lapsi voi käydä peruskoulunsa loppuun Kielikoulussa. Hän voi halutessaan hakeutua myös johonkin toiseen Haaparannan peruskouluun. Myös torniolaislapsi voi halutessaan käydä peruskoulunsa loppuun Haaparannalla tai vaihtoehtoisesti hakeutua omaan lähikouluunsa Torniossa.

Kysymys: Miten minun pitää toimia nyt?

Vastaus: Sinun ei tarvitse tehdä mitään ellet halua, että lapsesi vaihtaa koulua. Jos asut Torniossa ja haluat, että lapsesi jatkaa torniolaisessa peruskoulussa lukuvuodesta 2023-2024 alkaen, ota yhteyttä Tornion kouluvirastoon, p. 016 432 11.

Kysymys: Eikö ole enää tärkeää, että lapsemme oppivat sekä suomea että ruotsia

Vastaus: Tornio ja Haaparanta ovat rajakaupunkeja ja monella meistä on sukulaisia ja ystäviä molemmin puolin rajaa. Jatkossakin on tärkeää, että tunnemme toistemme kieltä ja kulttuuria. Kaupungit tulevat etsimään uusia yhteistyön muotoja pitääkseen yllä rajat ylittävää yhteistyötä ja toimintaa opetuksen alalla jatkossakin.

Kysymys: Kielikoulu on ollut olemassa 30 vuotta. Miksi sen toiminta lopetetaan nyt

Vastaus: Kielikoulu on ollut oppilaiden ja vanhempien arvostama koulu molemmin puolin rajaa. Samaan aikaan Kielikoululla on ollut pitkään vaikeuksia houkutella riittävästi oppilaita ennen kaikkea Torniosta, mutta myös Haaparannalta. Myös Haaparannalla kiinnostus Kielikoulua kohtaan on laskenut huolimatta siitä, että koulu on osa kunnan kouluverkkoa.

Kielikoulu on ollut alusta saakka yhteistyötä. Jotta yhteistyö voi toimia, sen oltava hedelmällistä ja tarkoituksenmukaista molemmille osapuolille. Koska oppilasmäärät ovat pudonneet liian pieniksi, katoaa samalla pohja myös Kielikoulu-yhteistyöltä sellaisena kuin se on tähän asti ollut.

Kysymys: Mitä kaupunkien väliselle yhteistyölle nyt tapahtuu?

Vastaus: Kaupungit jatkavat ja vahvistavat yhteistyötä useilla eri alueilla, myös opetuksen ja koulujen osalta. Kielikoulun ohella voimassa on yhä sopimus, jonka mukaan torniolais- ja haaparantalaislapset voivat valita vapaasti koulun kummasta tahansa kaupungista. Tällöin oppilaat opiskelevat kunnallisissa kouluissa kyseisen maan opetussuunnitelman mukaan.

Kysymys: Aioitte kehittää Kielikoulusta kansainvälisen koulun. Miksi niin ei nyt tapahdukaan?

Vastaus: Syksyn aikana tehty selvitystyö osoittaa, että Kielikoulun toimintamallin kehittäminen kansainvälisen opetussuunnitelman mukaiseksi kouluksi vaatisi paljon aikaa ja resursseja. Tässä tilanteessa katsottiin, että edellytyksiä tällaiseen työhön ei ole.

Kysymys: Olen Kielikoulun opettaja. Mitä minulle tapahtuu?

Vastaus: Sinulla on työsopimus Haaparannan kaupungin kanssa. Kielikoulu jatkaa toimintaansa ja työsuhteesi jatkuu.

Kysymys: Tuleeko haaparantalaislasten suomen kielen opetukseen muutoksia

Vastaus: Kielikoulun nykyinen opetussuunnitelma on yhä voimassa haaparantalaisoppilaiden kohdalla.

Kysymys: Voivatko torniolaislapset yhä opiskella Kielikoulussa suomeksi?

Vastaus: Torniolaislapset voivat jatkaa opiskelua Kielikoulussa, mikäli niin haluavat. Selvitettävänä on vielä, miten torniolaislasten opetus käytännössä järjestetään. Asia selvitetään tammikuun alkuun mennessä ja siitä tiedotetaan oppilaille ja huoltajille.

Senast uppdaterad: