/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Översyn av ovårdade fastigheter

Gräsmatta Foto: Pexels

Foto: Pexels

Samhällsbyggnadsnämnden kommer framöver att börja se över ovårdade fastigheter i kommunen.

Fastighetsägare har ett ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick. Det gäller både trädgård
och byggnader. Under hösten kommer samhällsbyggnadsnämnden att se över fastigheter i Haparanda kommun.

Vilka åtgärder kan Samhällsbyggnadsnämnden vidta?

  • Skicka ut informationsbrev till berörd fastighetsägare
  • Inspektion av den berörda fastigheten eller tomten
  • Fastighetsägare får en viss tid på att vidta åtgärder enligt inspektionsrapporten
  • Om ingen förändring ägt rum vid en ny inspektion kan ett beslut om föreläggande tas i samhällsbyggnadsnämnden.

Övrig information

En tomt skall skötas så att den inte är störande för trafiken eller omgivningen.
Skräpiga tomter fyllda med diverse föremål som exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot är att betrakta som ovårdade. Det kan också vara in- och
utfarter från tomter som upplevs som en trafikfara. Fastighetsägare ansvarar för att
häckar och annan växlighet inte växer så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar.


En oklippt gräsmatta eller maskrosor som växer vilt bedöms inte som ovårdad tomt. Träd,
buskar och annan växtlighet som växer in på grannens tomt regleras genom jordabalkens
regler (JB 1970:994), och är inte föremål för samhällsbyggnadsnämndens tillsyn.

 

Hoitamattomien kiinteistöjen tarkastus

Yhteiskuntarakennuslautakunta tulee käymään läpi kunnan hoitamattomia kiinteistöjä. Kiinteistönomistajalla on velvollisuus pitää omaisuutensa hyvässä kunnossa. Tämä koskee sekä puutarhoja että rakennuksia. Yhteiskuntarakennuslautakunta tulee syksyn aikana tarkastamaan Haaparannan kunnan kiinteistöjä.

Mihin toimenpiteisiin yhteiskuntarakennuslautakunta voi ryhtyä?

  • Tiedotuskirje kiinteistön omistajalle, jota asia koskee
  • Kyseisen kiinteistön tai tontin tarkastus
  • Kiinteistönomistajille annetaan tietty aika ryhtyä tarkastusraportissa vaadittuihin toimiin
  • Ellei mitään muutosta ole tapahtunut uuteen tarkastusajankohtaan mennessä, yhteiskuntarakennuslautakunta voi tehdä asiaa koskevan välipäätöksen.

Muita tietoja

Tontti on hoidettava siten, ettei se häiritse liikennettä tai ympäröivää aluetta. Tontteja, joilla on paljon jätettä, kuten vanhoja autoja, vanhaa rakennusmateriaalia tai romua, pidetään hoitamattomina. Myös tontin sisä- ja uloskäynti voi olla vaaraksi liikenteelle. Kiinteistönomistajat vastaavat siitä, että pensasaidat ja muu kasvillisuus eivät kasva niin, että ne peittävät näkyvyyttä uloskäynneissä ja risteyksissä.

Tonttia, jolla nurmikkoa ei ole leikattu tai jolla kasvaa voikukkia, ei pidetä hoitamattomana tonttina. Naapurin tontille kasvavien puiden ja pensaiden tapauksista säädetään maakaaressa (JB 1970:994), eivätkä ne ole yhteiskuntarakennuslautakunnan tarkastuksen kohteina.

Senast uppdaterad: