/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Trafikforum sätter fart på gränstrafiken i Bottenviksbågen

Som en del av trafikforumet besöktes Haparanda järnvägsstation. I trafikforumet deltog personer från kommunerna i Bottenviksbågen och Lapplands förbund samt från VR och andra trafikmyndigheter.

Som en del av trafikforumet besöktes Haparanda järnvägsstation. I trafikforumet deltog personer från kommunerna i Bottenviksbågen och Lapplands förbund samt från VR och andra trafikmyndigheter.Foto: Haparanda stad

Bottenviksbågens nystartade gränsöverskridande ”Transport Forum” höll sitt första officiella möte i Torneå-Haparanda den 19 mars 2024. Till ordförande valdes Torneås stadsdirektör Jukka Kujala och till vice ordförande Roger Danell, kommundirektör i Haparanda.

Forumet samlar företrädare för svenska och finska kommuner, regionala myndigheter, gränsrådgivare, transportoperatörer och företrädare för näringslivet i Bothnian Arc.

"Som medlemmar i Bothnia's Arc Cross-Border Transport Forum betonar vi att säkra offentlig finansiering på båda sidor om den finsk-svenska gränsen för att starta gränsöverskridande persontågstrafik i Haparanda i Torneå. Vi uppmanar till en systematisk och nära dialog och samarbete på lokal, regional och nationell nivå, mellan länder och regeringar, och med Europeiska unionen, för att säkerställa de nödvändiga investeringarna för att skapa fungerande transportförbindelser och infrastrukturer mellan Finland, Sverige och Norge, från Östersjön till Nordatlanten", sade medlemmarna i transportforumet gemensamt.

Viktig del av transportnätet

Bottenviksbågen är en viktig ekonomisk knutpunkt och en internationellt viktig transportkorridor i norra Europa. Bottenviksbågen är en viktig del av det transeuropeiska transportnätet TEN-T, som förbinder de nordiska länderna med resten av Europa.

Hösten 2023, finansierad av arbets- och näringsministeriet och i samarbete med Norra Österbottens förbund, Uleåborgs stad och Bottenviksbågen, färdigställdes Bottenviksbågens trafikvision för 2040: "Sömlös trafik och logistik – med sikte på en hållbar, växande och intressant Bottenviksbåge". Nästan 80 aktörer från den svenska och finska sidan av Bottenviksbågen deltog i utarbetandet av visionen, bland annat kommuner och transport- och logistikaktörer.

Gränsöverskridande trafikforum

I samband med utarbetandet av visionen identifierades behovet av att grunda ett nytt gemensamt trafikforum mellan Finland och Sverige för att säkerställa en kontinuerlig gränsöverskridande dialog mellan olika aktörer om trafikfrågor. Forumet verkställer den handlingsplan som utarbetats i visionen och främjar gemensamt teman och mål för trafiken med en gränsöverskridande dimension regionalt, nationellt och internationellt.

Den gränsöverskridande visionen har åtta mål som plattformen ska bidra till. Målen är bland annat hållbara transporter och smidiga logistik- och resekedjor, områdets säkerhet och tillgänglighet samt obegränsad rörlighet för varor och människor som stöder investeringar

Vid det första mötet beslutade trafikforumet bland annat att främja inledandet av gränsöverskridande persontrafik och byggandet av en gemensam lägesbild mellan finländska och svenska aktörer för att effektivare kunna främja utvecklingen av gränsöverskridande trafikinfrastruktur.

Kontaktuppgifter

Kommundirektör i Haparanda, roger.danell@haparanda.se

Torneå stadsdirektör Jukka Kujala, jukka.kujala@tornio.fi,

Mer information om

bothnianarc.eu Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: