/

Du är här:

Folkhälsa

En god folkhälsa i Haparanda innebär att Haparandabornas hälsa inte bara är så bra som möjligt utan också jämlikt fördelad.

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa är ett resultat av den sammanlagda hälsan i en befolkning och mäts med indikatorer som till exempel medellivslängd, självupplevd hälsa, upplevelse av trygghet och förekomst av sjukdom. Folkhälsa omfattar både psykisk, social och fysisk hälsa. Hälsa är något som berör individen och folkhälsa handlar om flera personer.

Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Till målet hör åtta målområden.

Läs mer om de nationella målområdena på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Folkhälsan i Haparanda likt i Sverige är god sett ur ett globalt perspektiv och i flera avseenden blir den bättre. Samtidigt är hälsan inte jämnt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar.

  • Det finns en social gradient i hälsa som innebär att människors hälsa i allmänhet är sämre ju lägre socioekonomisk position de har. Resultaten tyder på att den sociala gradienten har vuxit under de senaste tio åren, framför allt när det gäller olika mått på dödlighet. Ohälsan är nästan genomgående större bland personer med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå än bland personer med eftergymnasial utbildning.
  • Det finns tecken på att den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland unga och bland personer med högst förgymnasial utbildning.

• Skillnaderna ökar också när det gäller andel elever som har behörighet till gymnasiet beroende på föräldrars utbildningsnivå, vilket riskerar att öka ojämlikheten i hälsa i framtiden.

Läs mer om folkhälsans utveckling på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Hur arbetar vi med folkhälsan i Haparanda?

Vi arbetar aktivt med olika insatser för att förbättra möjligheterna för hela befolkningen att få en bra hälsa. Både det hälsofrämjande och det sjukdomsförebyggande arbetet är viktigt. Arbetet riktas oftast mot grupper eller hela befolkningen. Vi arbetar långsiktigt med fokus på att skapa stödjande livsmiljöer och öka frisk- och skyddsfaktorerna för invånarna.

Trygga och hälsosamma barn och unga är en viktig faktor för ett välmående och hållbart samhälle. Unga som mår bra, är trygga, klarar skolan och trivs i livet löper mindre risk att hamna snett. En god hälsa under uppväxten ökar skapar positiva vanor som följer med upp i vuxenlivet.

Kommunens främjande folkhälsoarbete för barn och unga handlar om en fullbordad skolgång i en trygg miljö, tillfredställande fritids- och bostadsförhållanden liksom goda relationer med vuxna. Arbetet sker inom flera av kommunens verksamheter som berör barn och i samarbete med föreningar och föräldrar.

För att stärka barn och ungas självkänsla och skapa trygga miljöer arbetar Haparanda stad även med flera olika typer av förebyggande insatser:

  • Förebyggande arbete på skola mot våld och psykisk ohälsa.
  • Drogförebyggande arbete inom kommunens barn- och ungdomsverksamheter.
  • Trygghetsskapande arbete för trygga, tillgängliga och brottsfria miljöer, bland annat genom nattvandring (Vuxna på stan) och stadsplanering med fokus på trygghet.
  • Arbetssätt mellan våra verksamheter för att tidigt upptäcka och stödja barn och unga i utsatta livssituationer.

Regionalt samarbete

Många olika aktörer är inblandande i folkhälsoarbetet. Vi samarbetar med Länsstyrelsen Norrbotten, Region Norrbotten och andra kommuner.

Haparanda ingår även i rådet för folkhälsa och trygghet i Östra Norrbotten där Kalix, Överkalix, Haparanda samt Övertårneå är representerade tillsammans med Polisen, Länsstyrelsen, Norrbottens kommuner, Region Norrbotten och LTU.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: