/

Du är här:

Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem

Haparanda stad söker kontinuerligt efter kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem.

 • Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. Kontaktpersonens syfte är att stärka sociala kontakter och människors utveckling.
 • Du ska vara öppen för utmaningar och även vara en förebild med god moral och värderingar. Målgruppen som söker kontaktperson är alla från barn till vuxna. Kontaktperson är en frivillig insats som beslutas via socialtjänsten och kan aldrig beslutas mot någons vilja. För att utföra ett uppdrag ges ersättning i form av arvode och omkostnad. Socialförvaltningen i Haparanda följer Svenska Kommunförbundets rekommendationer när det gäller arvode och omkostnadsersättning.
 • Beroende på den hjälpsökandes behov kan uppdragen se olika ut. Det kan vara allt från att bryta isolering och en destruktiv miljö till att avlasta personens familj några timmar. Ett exempel kan vara att kontaktpersonen träffar den enskilde en dag i veckan för att gå ut på en promenad, ta en fika eller annan aktivitet. Det är viktigt att det är rätt kontaktperson till rätt uppdrag då det bygger på ett ömsesidigt förtroende och respekt.
 • Som kontaktperson omfattas du av tystnadsplikt vilket innebär att du inte får prata med andra om personen eller dennes förhållanden. Detta gäller inte för kontakt med socialtjänsten.
 • Det behövs ingen speciell utbildning eller kvalifikationer för att bli kontaktperson, men en kontaktperson bör ha en trygg och stabil livssituation, ha fyllt 18 år, ha tid för andra människor och vara positiv till olika fritidsaktiviteter.

Kontaktfamiljer tar emot barn i sitt hem för korta regelbundna vistelser. Att vara kontaktfamilj är ofta en tidig insats och alltid frivillig. Insatsen innebära att barnet får stimulans och erbjuds aktiviteter utanför hemmet.

 • En kontaktfamilj kan bestå av ett enpersonshushåll eller två vuxna som är gifta, sambor eller som ingått partnerskap. Familjen måste leva under trygga och stabila förhållanden för att kunna erbjuda barnet en bra miljö. Familjen kan bo i centrala Haparanda, i villakvarter, i lägenhet eller på landsbygden, ha egna barn och husdjur. Vi söker familjer med alla möjliga livs- och yrkeserfarenheter. Det är en fördel om familjen har erfarenhet av barn och unga. Ett absolut krav är engagemang och tid.
 • Vilket stöd får kontaktfamiljer av socialtjänsten? Som kontaktfamilj får du fortlöpande stöd av socialsekreterare om det uppstår frågor eller osäkerhet kring hur man hanterar en situation när ett barn eller ungdom vistas hos dig. Du kan alltid få svar på dina frågor, socialtjänsten är ansvarig för vistelsen och skyldig att nogsamt följa upp hur det fungerar. Kontaktfamiljer erhåller även ett ekonomiskt stöd i form av arvode och omkostnad både för sin insats men även för extra kostnader som uppdraget kan innebära.

Familjehem tar emot barn i sitt hem på heltid. Barnen bor i familjehemmet så länge som det biologiska hemmet inte har möjlighet att erbjuda barnet trygghet eller säkerhet. Detta innebär i huvudsak att när situationen i det biologiska hemmet stabiliserats, ska barnet återvända.

 • Ett familjehem ska som huvudregel bestå av två vuxna som är gifta, sambor eller som ingått partnerskap. Familjen måste leva under trygga och stabila förhållanden för att kunna erbjuda placerade barn en bra hemmiljö. Familjen kan bo i centrala Haparanda, i villakvarter, i lägenhet eller på landsbygden, ha egna barn och husdjur. Vi söker familjer med alla möjliga livs- och yrkeserfarenheter. Det är en fördel om familjen har erfarenhet av barn och unga. Ett absolut krav är engagemang och tid.
 • Det finns lika många svar på denna fråga som det finns individer, men vanliga orsaker är missbruk, psykisk-/fysisk ohälsa, eller annan problematik inom familjen som innebär en otrygg/instabil hemsituation. Det kan också handla om barn eller ungas egna svårigheter eller beteende som föräldrarna av olika skäl inte klarar av att hantera. Ofta är beslutet om att flytta till en annan familj frivilligt för både barnet/den unge och föräldrarna, men det kan också har föregåtts av tvångslagstiftning och beslut fattat av domstol. Många gånger är familjhemsplaceringen en del i en kombination av stödinsatser, då socialtjänsten också parallellt jobbar med hemsituationen.
 • Låter det som en svår uppgift? Som familjehem får du/ni fortlöpande stöd av familjehemssekreterare och socialsekreterare om det uppstår frågor eller osäkerhet kring hur man hanterar en situation när man har ett barn eller ungdom boende hos sig. Du kan alltid få svar på dina frågor, socialtjänsten är ansvarig för placeringen och skyldig att nogsamt följa upp hur det fungerar. Familjehem erhåller även ett ekonomiskt stöd i form av arvode och omkostnad både för sin insats men även för extra kostnader som uppdraget kan innebära
 • Hur länge en familjehemsplacering varar är mycket olika; från några månader till hela barnets uppväxttid. Enligt lagstiftningen är målet att barnet ska återvända till det biologiska hemmet så snart hemsituationen tillåter det. Familjehemmet måste under tiden barnet bor hos dem samarbeta med de biologiska föräldrarna och underlätta barnets kontakt och relationer till sina anhöriga och sitt nätverk. Familjehemmet övertar föräldraansvaret under tiden barnet bor i familjehemmet. Socialtjänsten finns alltid med för att planera hur samverkan och umgänge med nätverket ska ske. I de fall där barn bott mer än två år i samma familjehem ska det särskilt övervägas om en vårdnadsöverflyttning är aktuell. Beslut om att överflytta vårdnaden till familjehemmet tas av domstol.

Här hittar du intresseanälan som kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem | Haparanda stad (länk) Länk till annan webbplats.

Kontaktperson och kontaktfamilj

Du fyller först i en intresseanmälan och därefter intervjuar vi dig samt begär utdrag ur polis- och socialregister. Vill du bli kontaktfamilj ingår också ett hembesök. Om du blir godkänd så kontaktar vi dig när vi hittar ett lämpligt uppdrag.

Familjehem

 • När du anmält intresse görs en familjehemsutredning.
 • Utredningen omfattar flera hembesök och intervju samt kontroll i polisregister, socialregister, hos Kronofogden och Försäkringskassan.
 • Allt sammanfattas i en skriftlig utredning som ligger till grund för socialnämndens beslut.

När du tagit på dig ett uppdrag ger vi dig råd, stöd och annan hjälp som du behöver. Du får ersättning för uppdraget. En del av ersättningen består av de faktiska omkostnader som du har för dig och om uppdraget omfattar ett minderårigt barn och en del består av ett fast arvode. Socialnämnden följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer gällande ersättningsnivåer.

Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande. Däremot berättigar det inte till tjänstepension eller ersättning inom ramen för arbetslöshetsförsäkringen.

Kontakt

Ring socialkontoret på telefon: 0922-265 15
Telefontid mån-fre klockan 09.00-09.40

Senast uppdaterad: