/

Kukkola

Kukkola ligger invid Torne älv, dryga milen norrut längs med riksväg 99 från Haparanda.

Detaljplanerna är listade i nummerordning:

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden § 16, 1997-03-19
Laga kraft 1997-06-13

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att möjliggöra utveckling av den befintliga turist- och campinganläggningen, att reglera förutsättningarna för befintlig och tillkommande bebyggelse i det kulturhistoriskt värdefulla området mellan väg 400 och älven och att möjliggöra en ny och trafiksäkerhetsmässigt bättre anslutning mellan området och väg 400 i överensstämmelse med den gällande översiktsplanen. Planen innehäller kultur- och turistanläggning. Övriga delar av området innehåller bostadsbebyggelse, en blandning av permanent- och fritidbebyggelse. Planområdet ligger ca 15 km norr om Haparanda centralort, mellan Torneälven och väg 400. Områdets areal utgör ca 18 ha. Den mark som utgörs av fastigheter med bostadsbebyggelse är till stor del i enskild ägo. Kukkola byamän och Haparanda kommun är andra större markägare. Fastigheten Kukkola 77:1 som utgörs av forsen ägs av Bålforsens Kraftaktiebolag. Delar av området som skall nyttjas för turism är till stor del förvärvade av kommunen.

Genomförandebeskrivning Pdf, 87.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 336.9 kB.

Plankarta Pdf, 2 MB.

Senast uppdaterad: