/

Du är här:

Författningssamling

Kommunen har en författningssamling. Här kan du läsa mer om vilka lokala regler och föreskrifter kommunen fattar beslut om.

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunen fattar beslut om. De måste vara samlade på ett ställe, som kallas författningssamling.

Här hittar du alla dokument i Haparanda stads författningssamling:

Arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Avgifter och taxor

Bygglovsavgift
Egenavgifter färdtjänst
Hyror och avgifter av fritidsanläggningar
Taxa avfall
Taxa kopior av allmänna handlingar med mera
Taxa miljöbalkens område
Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
Taxa tillsyn receptfria läkemedel, tobak, folköl
Taxa vatten och avloppÄndringar taxa vatten och avlopp (sida 26, § 82)

Delegationer

Delegationsordning barn- och ungdomsnämnden
Delegationsordning kommunstyrelsen
Delegationsordning samhällsbyggnadsnämnden
Delegationsordning socialnämnden

Hälsoskyddsföreskrifter

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Miljöföreskrifter

Avfallsplan
Renhållningsordning

Ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Haparanda kommun
Lokala trafikföreskrifter gällande parkering på Storgatan

Reglementen

Arkivreglemente
Arvodesreglemente
Reglemente attestering
Reglemente barn- och ungdomsnämnden
Reglemente folkhälso- och brottsförebyggande rådet
Reglemente gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder
Reglemente intern kontroll
Reglemente kommunala pensionärsrådet
Reglemente kommunstyrelsen
Reglemente kommunala rådet för personer med funktionshinder
Reglemente krisledningsnämnden
Reglemente samhällsbyggnadsnämnden
Reglemente socialnämnden
Reglemente samrådsgruppen för nationella minoriteter och minoritetsspråk
Reglemente valnämnden
Reglemente överförmyndaren
Revisionsreglemente
Tillägg i samhällsbyggnadsnämndens reglemente (2017-09-25 KF §86)

Senast uppdaterad: 24 jan 2020