/

Nikkala

Nikkala ligger 12 km väster om Haparanda. Det är den största byn i kommunen.

förteckningskartan över Nikkala Pdf, 1.8 MB. kan du enkelt se var en specifik detaljplan finns - rent geografiskt.

Detaljplanerna är listade i nummerordning:

Fastställd av Länsstyrelsen 1961-06-09

Planbeskrivning

Nikkala by är belägen omkring 12 km väster om Haparanda och i nära anslutning till riksväg nr 13. Den egentliga bykärnan ligger huvudsakligen på båda sidor av landsvägen från riksvägen till Haparanda hamn. Folkmängden i denna bydel uppgår till omkring 600 invånare. Jord- och skogsbruk samt fiske är de viktigaste näringsgrenarna. Några smärre småindustrier finns dock, nämligen smidesverkstad, tre cirkelsågar, snickeri, fryseri, stenkross och båtbyggeri. Folkskola av A-typ finns. Skolbyggnaderna är dock omoderna och i dåligt skick, varför uppförande av nytt skolhus är aktuellt. I bydelen Västra Nikkala finns en yrkesskola för bilmekaniker. Den skall nu utvidgas att omfatta även en båtbyggerilinje. För denna måste nya lokaler uppföras. Vidare finns i byn tre diverseaffärer, folkets hus, biograflokal, kaffé och brandstation. Bebyggelsen i den centrala delen av byn är så samlad att tätbebyggelse måste anses föreligga. Frågan om planläggning aktualiserades redan för ett tiotal år sedan. Då det rådde mycket delade meningar om var planområdet skulle ligga, förhalades dock frågan under åtskilliga år. En bidragande orsak härtill var svårigheten för kommunen att förvärva mark. År 1956 lyckades kommunen förvärva ett större markområde, som numera avstyckats och har registerbeteckningen Nikkala 5:27. I Planområdet ingår kommunens fastighet Nikkala 5:27. Vidare ingår i området en hel del bostadsfastigheter och delar av vissa jordbruksfastigheter. Folkets hus, biolokalen, två affärer och en smidesverkstad är också belägna här. Planområdet genomkorsas dels av landsvägen till Haparanda och dels en byaväg. Planområdets areal är omkring 21 ha.

Beskrivning Pdf, 6.9 MB.

Byggnadsplanebestämmelser Pdf, 112.5 kB.

Plankarta Pdf, 1.9 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1978-03-21 § 46
Laga kraft 1979-03-14

Planbeskrivning

Planförslaget innebär en utvidgning västerut av nuvarande planområde. Delar av gamla området ingår i planförslaget men vissa förändringar föreslås. Bland annat ändrat användningssätt beträffande område för småindustri- och bostadsändamål. Där föreslås bostäder för uppförande av fristående hus, vilket gäller hela planområdet. Totalt inrymmer planförslaget 47 tomter varav 10 är befintliga. Tomtstorlekarna varierar mellan cirka 900-100 m2 på de nytillkomna tomterna (37 st). Planområdet ligger i västra delen av Nikkala by cirka 13 km väster om Haparanda Området gränsar i norr till gamla riksväg 13, i öster till samfälld byaväg, i söder till fastigheterna 15:9, 46:1 och samfälld väg samt i väster till fastighet 14:3. Planområdets areal utgör cirka 7 ha. Villafastigheterna är i privat ägo medan övrig mark ägs av kommunen.

Beskrivning Pdf, 1.4 MB.

Bestämmelser Pdf, 834.3 kB.

Plankarta Pdf, 854.9 kB.

Antagen Byggnadsnämnden 1989-11-16 § 295
Laga kraft 1989-12-15

Planbeskrivning

Syftet med planen är att ändra markanvändningen från småhusändamål till flerbostadsändamål så att även en förskola kan anläggas. Planen avser en obebyggd del av ett bostadskvarter i Nikkala by. Planområdet ligger drygt 400 meter väster om den allmänna vägen genom Nikkala till Haparanda hamn och 100 meter söder om vägen till Västra Nikkala. Områdets areal uppgår till 5,8 ha. Haparanda kommun är markägare inom planområdet.

Genomförandebeskrivning Pdf, 974.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB.

Plankarta Pdf, 1.3 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1991-11-25 § 140
Laga kraft 1992-01-02

Planbeskrivning

Syftet med planen är att tillskapa disponibel mark för småindustriverksamhet samt att fastlägga användning för skoländamål för befintlig t skolområde. Planområdet är beläget i Nikkala by ca 13 km väster om Haparanda centrum. Området gränsar i öster mot Hamnvägen som leder till Haparanda hamn, och genomkorsas av Ruonas väg (gamla riksväg 13). Planområdet omfattar cirka 5 ha. All mark inom planområdet ägs av kommunen.

Genomförandebeskrivning Pdf, 1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Plankarta Pdf, 1.6 MB.

Antagen Stadsfullmäktige 1968-06-17 § 78
Laga kraft 1969-12-30

Planbeskrivning

Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse. Planområdet ligger invid Haparandahamn. Det gränsar i söder och öster till Bottniska viken. Avståndet till Haparanda centrum är ca 16 km. Marken inom planområdet ägs dels av Haparanda stad och dels av privata fastighetsägare.

Beskrivning Pdf, 2.9 MB.

Byggnadsbestämmelser Pdf, 945.8 kB.

Plankarta Pdf, 1.9 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1972-11-20 § 173
Laga kraft 1973-07-02

Planbeskrivning

Förslag till byggnadsplan för fritidsändamål. Planområdet ligger vid Aavaviken. Det omfattar också holmen Kolmikuusi med Peurakari. Avståndet till Haparanda centrum är ca 16 km. Marken inom planområdet är dels Kronoägd under allmän disposition av Domänverket Kalix Revir och dels i privat ägo 

Beskrivning Pdf, 2.7 MB.

Byggnadsbestämmelser Pdf, 835.6 kB.

Plankarta A Pdf, 1.4 MB.

Plankarta B Pdf, 1.4 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1973-08-20 § 88
Laga kraft 1974-08-13

Planbeskrivning

Förslag till byggnadsplan för fritidsändamål. Planområdet ligger vid Aavaviken ca 1 km nordväst om Haparanda hamn. Avståndet från Haparanda centrum är ca 16 km. Marken inom planområdet är privatägd.

Beskrivning Pdf, 1.8 MB.

Byggnadsbestämmelser Pdf, 901.6 kB.

Plankarta A Pdf, 970.8 kB.

Plankarta B Pdf, 1 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1976-05-24 § 64
Laga kraft 1976-12-20

Planbeskrivning

Planens syfte är att möjliggöra en utvidgning av planen och därmed tillskapa ytterligare fritidshustomter. Planområdet är beläget i anslutning till Haparanda hamn, ca 5 km söder om byn Nikkala. Marken inom planområdet ägs av Haparanda kommun.

Beskrivning Pdf, 1.8 MB.

Byggnadsbestämmelser Pdf, 926.3 kB.

Plankarta Pdf, 138.1 kB.

Antagen Byggnadsnämnden 1990-11-22 § 46
Laga kraft 1990-12-19

Planbeskrivning

Planens syfte är att möjliggöra avstyckning av fritidstomter inom befintligt grönområde. Planområdet ligger i Nikkala vid Aavaviken ca 1 km nordväst om Haparanda hamn. Avståndet till Haparanda centrum är ca 16 km. Planområdets areal är ca 20 ha. Marken är privatägd.

Plankarta med beskrivning Pdf, 1.9 MB.

Antagen Kommunfullmäktige 1995-02-27 § 18
Laga kraft 1995-04-03

Planbeskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra lokalisering av fritidsbebyggelse samt avstycka tomter för dessa. Planområdet ligger väster om Haparanda hamn i Nikkala, omedelbart öster om befintlig fritidsbebyggelse intill Aavaviken. Planområdets areal är ca 14 ha. Marken är i enskild ägo.

Plankarta med beskrivning Pdf, 1.8 MB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 1996-04-24 § 29
Laga kraft 1996-05-21

Planbeskrivning

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheter till lokalisering av fritidsbebyggelse och klargöra markanvändningen inom och utanför tomtplatserna. Planområdet ligger väster om Haparanda hamn i Nikkala omdelbart öster om befintlig fritidsbebyggelse intill Aavaviken. Avståndet till Haparanda centrum är ca 20 km. Planområdets areal är ca 14,5 ha. Inget vatten-område ingår. Marken, som är obebyggd, är i privat ägo.

Genomförandebeskrivning Pdf, 1.2 MB.

Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Plankarta Pdf, 805.8 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 1996-05-24 § 51
Laga kraft 1996-06-20

Planbeskrivning

Syftet med planändringen är att anpassa planen till nuvarande markanvändning. Planområdet ligger i Nikkala (Haparanda hamn) ca 16 km från Haparanda centrum. Det omfattar en areal om ca 0,4 ha. Marken ägs av Haparanda kommun. Befintlig byggnad med tomt inom planområdet kommer att förvärvas till privat ägo.

Plankarta med beskrivning Pdf, 1.2 MB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2002-08-21 § 46
Laga kraft 2002-09-18

Planbeskrivning

Syftet med planen är att genom en begränsad utvidgning av ett befintligt kvartersområde i nuvarande detaljplan möjliggöra en delning av en bebyggd fritidsfastighet varigenom en ny fastighet som redan är bebyggd kan bildas. Planområdet är beläget i anslutning till Haparanda hamn, ca 5 km söder om byn Nikkala. Marken inom planområdet ägs av enskild, Karl Johans Kronopark 1:20, och av Haparanda stad, Karl Johans Kronopark 1:2. Det område som tillförs kvartersområdet är bevuxet med gammal granskog.

Genomförandebeskrivning Pdf, 845 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.

Plankarta Pdf, 727 kB.

Antagen Kommunfullmäktige 1984-08-27 § 131
Laga kraft 1985-01-31

Planbeskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av fritidstomter. Planområdet är beläget invid Nikkalaviken cirka 4 km från europaväg 4 (E 4) och cirka 15 km från Haparanda centralort. Den totala arealen omfattar cirka 40,7 ha varav cirka 14,8 ha utgör vattenområde. Marken inom planområdet är privatägd.

Beskrivning Pdf, 118.7 kB.

Bestämmelser Pdf, 43.8 kB.

Plankarta Pdf, 1.1 MB.

Antagen Byggnadsnämnden 1992-04-23 § 49
Laga kraft 1992-05-19

Planbeskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av 4 stycken fritidstomter varav 2 stycken är bebyggda. Planområdet är beläget på holmen Lehtitiipuri väster om länsväg 725 till Seskarö. Avståndet till Seskarö är cirka 2 km. Planområdets areal är cirka 4,3 ha varav 0,8 ha utgör vattenområde. Marken inom planområdet är privatägd.

Planbeskrivning Pdf, 61.7 kB.

Plankarta Pdf, 844.5 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden § 39, 2008-03-18
Laga kraft 2008-04-21

Planbeskrivning

Planområdet är söder om Nikkala By, I Haparanda Hamn på udden Inaniemi, Karl Johans Kronopark 1:2 och omfattar med naturmark ca 15 ha. Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett 15-tal fritidshus och säkerställa strandområde och vandringsled. Då viss del av planområdet berörs av strandskydd kommer kommunen i samband med planprövningen anhålla hos Länsstyrelsen om att skyddet upphävs.

Genomförandebeskrivning Pdf, 45.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 137.4 kB.

Plankarta Pdf, 1.9 MB.

Utställningsutlåtande Pdf, 793.9 kB.

Antagen Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-08 § 91
Laga kraft 2014-10-07

Planbeskrivning

Området ligger väster om Nikkala by på Aavavikens östra strand. Planområdet omges av bebyggda fritidshusområden. Planen medger förtätning av området med cirka 12 st tillkommande fastigheter för fritidshusbebyggelse med byggrätter lämpliga för ändamålet. Nya fastigheter och vägar anläggs huvudsakligen 100 meter ovanför strandlinjen för att beakta det generella strandskyddet. Området angörs från befintlig bilväg norrifrån via Vuopiovägen och söderifrån via Hillerströms strand. Planområdet är med naturmark cirka 12 ha och skall även innehålla säkerställd naturmark. Strandskydd kommer att påverkas och kommunen kommer därför att upphäva strandskyddet inom delar av planområdet.

Granskningsutlåtande Pdf, 3.5 MB.

Planbeskrivning Pdf, 11 MB.

Plankarta Pdf, 1.7 MB.

Senast uppdaterad: